ประกาศนียบัตร
ป.ตรี นิเทศ
ป.โท นิเทศ
ma_11 copy 2ห
ป.เอก นิเทศ
ป.เอก การเมือง
มสธ. แบรนเนอร์มสธ.
สำเนาของ สำเนาของ โปสเตอร์ ป.ตรี (8)
previous arrow
next arrow

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรีการสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญา

สมัครด่วน
หลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาตรี

สมัครด่วน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสาขานิเทศศาสตร์

 ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น นิเทศศาสตร์ มสธ. เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามาหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสมัยที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2567

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.  ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1 #หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” (รางวัลเงือกทองคำ) ประจำปี 2567 ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือ และงานวิจัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือ และงานวิจัย

"From AI to XR: เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมโลกการสื่อสาร"

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 45 ปี ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS และถ่ายทอดสดผ่าน FB page นิเทศศาสตร์ มสธ.

การฝึกอบรม ศวช.มสธ.เพชรบุรี

อบรมในหัวข้อ กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลให้โดนใจเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมฟังการสนทนาออนไลน์

หัวข้อ ปตท×มสธ.จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรายการชีวิตติดเทรนด์ออนไลน์ by ศวช. นครศรีธรรมราช EP. 30

นิเทศศาสตร์ มสธ. เดินหน้าพัฒนานักสื่อสารชุมของเทศบาลเมืองทุ่งสง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว หัวหน้าโครงการกล่าวระหว่างการฝึกทักษะดังกล่าว ได้นำนิเทศศาสตร์ มสธ. เดินหน้าพัฒนานักสื่อสารชุมของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

🎉🎊 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อวิจัยเรื่อง "ธุรกิจการฉายภาพยนตร์และสังคมไทย พ.ศ.2440-2561"

การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด” โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการอบรม

โครงการอบรม “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารองค์กรของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทำงานอย่างมีความสุข

รายงานโครงการทำงานอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและการจัดทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีและปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับพลโท ชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5 ณ ห้องรับรอง สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ3 ชั้น5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Add Your Heading Text Here