หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาโท

1.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
2.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
4.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
5.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รอประกาศฯ หารรับสมัครจาก สบฑ/สาขา

ระยะเวลาการศึกษา

– ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม          นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อ        นศ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Master of Communication Arts
อักษรย่อภาษาอังกฤษ          M. Com. Arts

                คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง         
2.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า            
3.มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดง ประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด) หรือ
4.เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร
Master of Communication Arts Program in Integrated Communication

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                      นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบูรณาการการสื่อสาร)
อักษรย่อ                  นศ.ม. (การบูรณาการการสื่อสาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Master of Communication Arts (Integrated Communication)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ        M. Com. Arts (Integrated Communication)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2.เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือ 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2) ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร
Master of Communication Arts Program in Media Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารกิจการสื่อสาร)
อักษรย่อ                นศ.ม. (การบริหารกิจการสื่อสาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Master of Communication Arts (Media Management)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ          M. Com. Arts (Media Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ
2.เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
1) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2) ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political and Local Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม               นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
อักษรย่อ           นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ       M. Com. Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ
2.เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือ 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2) ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Communication Arts Program in Communication Arts for ASEAN (International Program)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
อักษรย่อ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts (Communication Arts for ASEAN)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Com.Arts (Communication Arts for ASEAN)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
2.เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2) ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้