taw2

นางสาวสุไรพร เติมทอง

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ติดต่อ 02 504 8351

moo4

นางณภัทร แก้วสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หลักสูตรปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ติดต่อ 02 504 8386

par3

นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ติดต่อ 02 504 8341

peesom3

นางศรีวิไล งามสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานธุรการ

ติดต่อ 02 504 8352

toon4

นายศตวรรษ เกษมสถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 02 504 8386

sonkran1

นายพีรพัส อินทรเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 02 504 8352

nui3

นายพัชรพล ฤทธาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 02 504 8353

cropped-favicon.png

นางสาวปภัสรา ทิพย์พันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้างเหมาบริการ

ติดต่อ 02 504 8352