การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Chat GPT ในงานด้านวิชาการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดการอบรมการใช้ Chat GPT ในงานวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์ 

ดร. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Chat GPT ในงานด้านวิชาการ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) โดยคณะทำงานการจัดการความรู้และบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ต่อไป

Photo Gallery