การฝึกอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

  พลังการสื่อสาร พลังการขับเคลื่อนองค์กร 💕
หลักสูตรสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลให้โดนใจเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำทีมโดย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้วประธานหลักสูตรสื่อสารการเมืองฯ ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน
# หลักสูตรสื่อสารการเมือง
# มสธ.ใครๆ ก็เรียนได้