4
4
previous arrow
next arrow

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

อักษรย่อภาษาไทย: ป. วิชาชีพนิเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ: Certificate in Communication Arts

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Cert. in Communication Arts

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์และให้บริการวิชาการแก่สังคม

    2.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านนิเทศศาสตร์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

    3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิต)     – วิชาแกน 1 ชุดวิชา
    – วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่่า 5 ชุุดวิชา (30 หน่่วยกิต)
รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา
    – วิชาแกน 1 ชุดวิชา
         15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
    – วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
เลือก 1 กลุ่่มวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
    กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
         16338 การสื่่อข่าวและการเขีียนข่าว
         16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์*
         16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
         16441 การผลิตและการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์*
    กลุ่มวิชาวิทยุุกระจายเสียง
         16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
         16445 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
         16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง*
         16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง*
    กลุ่มวิชาโทรทัศน์
         16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
         16419 การจัดรายการโทรทัศน์
         16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*
         16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขันสููง*
    กลุ่่มวิชาภาพยนตร์
         16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
         16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
         16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสููง*
         16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*
    กลุ่มวิชาการโฆษณา
         15205 หลักการประชาสัมพันธ์์และโฆษณา
         16354 สื่่อโฆษณา
         16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*
         16455 การรณรงค์และการผลิตงานโฆษณา*
    กลุ่่มวิชาการประชาสัมพันธ์
         15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
         15356 กลยุุทธ์การประชาสัมพันธ์
         16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*
         16458 การสร้างสรรค์และการผลิตงานประชาสัมพันธ์*
*ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)

อักษรย่อภาษาไทย: ป. นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)วิชาชีพนิเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ: Certificate in Creative Communication Innovation (Digital Citizen)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Cert. in Creative Communication Innovation(Digital Citizen)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคมได้ในทุกอาชีพที่ตนต้องการ
  2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ไปสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สถานการณ์ทำงาน ประสบการณ์การทำงานเข้าสู่ระบบการเทียบโอน เทียบเคียงในระดับอุดมศึกษา หรือในระดับอื่นๆ ตามที่ต้องการได้
  3. เพื่อให้สามารถนำ e-Port ของตนเข้าระบบฐานข้อมูลสมรรถนะอาชีพของประเทศและนำผลการเรียนเข้าระบบ e- Credit Bank เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ของตนได้ตามอัธยาศัย อีกทั้งนำไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งโอกาสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียน หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  1-9 Module คลิก

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิต)     – วิชาแกน 1 ชุดวิชา
    – วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่่า 5 ชุุดวิชา (30 หน่่วยกิต)
รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา
    – วิชาแกน 1 ชุดวิชา
         15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
    – วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
เลือก 1 กลุ่่มวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
    กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
         16338 การสื่่อข่าวและการเขีียนข่าว
         16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์*
         16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
         16441 การผลิตและการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์*
    กลุ่มวิชาวิทยุุกระจายเสียง
         16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
         16445 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
         16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง*
         16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง*
    กลุ่มวิชาโทรทัศน์
         16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
         16419 การจัดรายการโทรทัศน์
         16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*
         16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขันสููง*
    กลุ่่มวิชาภาพยนตร์
         16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
         16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
         16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสููง*
         16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*
    กลุ่มวิชาการโฆษณา
         15205 หลักการประชาสัมพันธ์์และโฆษณา
         16354 สื่่อโฆษณา
         16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*
         16455 การรณรงค์และการผลิตงานโฆษณา*
    กลุ่่มวิชาการประชาสัมพันธ์
         15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
         15356 กลยุุทธ์การประชาสัมพันธ์
         16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*
         16458 การสร้างสรรค์และการผลิตงานประชาสัมพันธ์*
*ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)

อักษรย่อภาษาไทย: ป. นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)

ภาษาอังกฤษ: Certificate in Creative Communication Innovation
(Creative Well-Being)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Cert. in Creative Communication Innovation (Creative Well-Being)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และบริบทของนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ในรูปแบบของสุขภาวะ (Well –Being)
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ บูรณาการการใช้นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์รูปแบบของสุขภาวะ (Well –Being)เพื่อการดำรงชีวิต การทำงาน การพัฒนาสังคมประเทศชาติได้

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา
    – บังคับ 4 ชุดวิชา
         15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
         15337 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
         16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และสตรีมมิ่ง*
         16465 นวัตกรรมการสื่อสาร
    – และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
         1646516466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล
         1646532335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
*ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล

อักษรย่อภาษาไทย: ป. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ: Certificate in Digital Marketing Communication Strategies

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Cert. in Digital Marketing Communication Strategies

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการและวิชาชีพด้านการสื่อสารการตลาดแก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านการสื่อสารการตลาดแก่ผู้เรียน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล
  3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ทางด้านการสื่อสารการตลาดและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
    หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา
         15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
         15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล
         16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
         16426 การสื่อสารแบรนด์ *
         16455 การสร้างสรรค์คอนเทนตและสตรีมมิ่ง *
*ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

อักษรย่อภาษาไทย: ป. การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ: Certificate in Digital Media Entrepreneurship

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Cert. in Digital Media Entrepreneurship

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้วิชาการด้านการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัลแก่นักศึกษา
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในการจัดการการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
    หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา
         15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
         15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ
         16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
         16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และสตรีมมิ่ง*
         16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล
*ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ