ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี)
 ประวัติการศึกษา

ผศ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

ผศ.ดร.กรกช ขันธบุญ

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประวัติการศึกษา

รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

รศ. พ.ต.ท. หญิง
ดร.ศิริวรรรณ อนันต์โท

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา

ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา

อ.ดร.ชนาภา หนูนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร
ประวัติการศึกษา

อ.ดร.หัสพร ทองแดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติการศึกษา