อิฐ2

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

โฟ1

อ.ดร.หัสพร ทองแดง

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์​

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ

รศ.ดร.บุษบา สุธีธร

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศสาสตร์

วิท2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

จิ๋ม2

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

หนิง2

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เปิ้ล2

รศ. พ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรรณ อนันต์โท

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

มน2

รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

สันทัด

รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ajsu1รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ไพบูลย์2

รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ต้อง2

ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อ้อย2

ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

หุย2

รศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

กานต์2

อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

กอล์ฟ2

อ.ดร.กรกช ขันธบุญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ส้ม2

อ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เข็ม2

อาจารย์ชนาภา หนูนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์