งานแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

       ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564  เมื่อวันที่ 22-25 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช
       โดยประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และคณาจารย์ ร่วมจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสัมมนา 2 ห้อง 148 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้งค์