นิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมภายในสาขาวิชา ''กิจกรรมออกกำลังกาย'' ประกาศผู้ชนะภายในสาขาได้แก่...

นิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมภายในสาขาวิชา คือ ”กิจกรรมออกกำลังกาย” ซึ่งบุคลากรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากโดย ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดร.กานต์ บุญศิริ ได้คำนึงถึงสุขภาพของบุคลากรและอาจารย์ทุกท่านที่อยากให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยวันนี้ได้ประกาศผู้ชนะภายในสาขาได้แก่…
 
           อันดับ 1. ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสด      โดยลดจำนวนแคลอรี่ไปทั้งหมด      13,727      แคลอรี่
 
           อันดับ 2.รศ.ดร.มนวิภา   วงรุจิระ          โดยลดจำนวนแคลอรี่ไปทั้งหมด       9,493      แคลอรี่
 
           อันดับ 3.นางสาววรรณภา    นิ่มอ่อน    โดยลดจำนวนแคลอรี่ไปทั้งหมด       7,933      แคลอรี่
 
ต้องขอขอบคุณบุคลากรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี