การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2567

Q&A หลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีการสื่อสารดิจิทัล
Q&Aหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Q&Aหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รุ่น 5 6 7 8 9 
Q&Aหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Q&Aหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น        รุ่น 5 6 7 8 9