เชิญชวนทุกท่านอ่าน E-book สรุปสาระสำคัญเสวนาวิชาการ "พลังสื่อสาร ประสบการณ์ขับเคลื่อนสังคม"
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
1.รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายหัวข้อ "ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคดิจิทัล"
2. ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.
บรรยายหัวข้อ "ภาพยนตร์สารคดี การวิจัยและขับเคลื่อนสังคม"
3. รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.
บรรยายหัวข้อ "ชุมชนชายขอบกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล"

จัดทำโดย หลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
อักษรย่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Arts)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัญฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำหนด และ

2.มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คะแนนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันสอบของศูนย์ทดสอบ ทางภาษา ดังต่อไปนี้
ก. TOEFL (Computer based) ไม่ต่ำกว่า ๑๗๓ คะแนน หรือ
ข. TOEFL (Internet based) ไม่ต่ำกว่า ๖๒ คะแนน หรือ
ค. IELTS ไม่ต่ำกว่า ๕.๕ คะแนน หรือ
ง. TU-GET ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
จ. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน หรือ
ฉ. TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๖๕๐ คะแนน หรือ
ช. STOU-EPT ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
ซ. STOU-EPT (E-Testing) แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2

****สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ยื่นใบสมัครหลักสูตรปริญญาเอกก่อน พร้อมด้วยโครงร่างวิจัย (ประกอบด้วยชื่อหัวข้อวิจัย ความสำคัญของหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิดทฤษฎีและระเบียบของวิธีวิจัย)

หรือติดต่อรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ โทร 087 588 0043
เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สมัครได้แล้ววันนี้

 หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก

กรรมการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ ประธานหลักสูตร คลิก
ติดต่อพูดคุยรายละเอียดกับประธานหลักสูตร โทร 087-588-0043

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร คลิก

รองศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล คลิก

รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์ คลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ชินนาลอง