บริการความรู้ส่งสังคม

นำความรู้การสื่อสารสู่สังคมโดย รศ.ดร.บุษบา สุธีธร

ความรู้การสื่อสารสู่สังคม โดย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

การบริหารเวลา: เวลามีค่ามาก หาซื้อไม่ได้ สร้างมูลค่าและคุณค่าด้วยการบริหารเวลาเท่านั้น
เทคนิคการพูดในโอกาสต่าง ๆ: ผู้นำที่ดีต้องมีทักษะการพูดที่ดี
การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ: คนเก่ง คนดี มีจริยธรรม
Image Building for the Mayor of Thungsong Municipality, Nakhon Si Thammarat Province
Media Usage Patterns for Building Political Popularity of the Mayor of Songkhla Municipality, Songkhla Province
Mayor Election Campaign Strategies
Communication Strategies of Policy Implementation Results for the Mayor of Thungsong Municipality, Nakhon Si Thammarat Province
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Medicinal plants and the communication on precautionary use of herbs during COVID-19 outbreak in Thailand
Health communication in nutrition for cancer prevention in thailand
Nutrition communication about low FODMAP diet in irritable bowel syndrome (IBS) and small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) in Thai healthcare practitioners
การใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อให้ความรู้ทางการเมือง

การสื่อสารโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยไตเรื้อรัง

ความรู้การสื่อสารสู่สังคม โดย อ.ดร.กานต์ บุญศิริ