รายงานผลรายงานผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ในยุค New Normal และการสื่อสารเพื่อการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” 

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ถอดรหัส TikTok: เครื่องมือทรงพลังแห่งการสื่อสารยุคดิจิทัล” 

ขอแสดงความยินดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กมลรัตน์ อินทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัล ISSN International Research Awards 2022