เรียนผู้สนใจทุกท่าน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เผยกลยุทธ์สื่อออนไลน์แนวใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่” ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

“นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” เป็นอย่างไร ร่วมพูดคุยสบาย ๆ กับอ. ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ในรายการ “จิบกาแฟคุยสบาย ๆ”

“มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนวัยทำงานในยุควิถีใหม่ตามกรอบองค์กรสุขภาวะ”และแนวทางการขยายผลสู่เครือข่ายภาคีทุกระดับเพื่อการพัฒนากำลังคนตามกรอบสุขภาวะร่วมกัน

ขอแสดงความยินดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กมลรัตน์ อินทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัล ISSN International Research Awards 2022

รายงานผลรายงานผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ในยุค New Normal และการสื่อสารเพื่อการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” 

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ถอดรหัส TikTok: เครื่องมือทรงพลังแห่งการสื่อสารยุคดิจิทัล”