วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.

About the Journal

Aim and Scope: The journal has a policy to accept articles or writings of students, faculty members, academics, researchers, professionals, innovators, and the general public whose works meet the specified standards
      The scope of the journal is a journal in the field of communication science. Humanities and Social Sciences In addition, related disciplines include Behavioral sciences, political science, public administration, liberal arts, psychology, law, economics, agricultural extension and cooperatives. business administration social development and education and other related

Peer Review Process: The articles submitted for publication are peer-reviewed by three reviewers in various institutions who are knowledgeable in the field as well as approved by the editorial board from the issue vol. 1 no. 2 of the journal onwards. Throughout the peer review process, both reviewers and author identities are hidden from each other (double-blind review).

Types of articles: Research article, Academic article, Book review

Language: Thai, English

Publication Frequency: 2 Issues per year (january – June, July – December)

วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Editorial Team

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา  (ความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย)
รองศาสตราจารย์.ดร.สมาน งามสนิท (ความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์และรัฐศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว (ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและและการปกครอง)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง  (ความเชี่ยวชาญการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก (ความเชี่ยวชาญการวัดและการประเมินผลและการวิจัยเชิงปริมาณ)
รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ  เทพทอง  (ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และกฎหมายเอกชน)

บรรณาธิการ

อาจารย์.ดร.หัสพร ทองแดง

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์  (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์  (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์  รัตนโภคา (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
อาจารย์ ดร.กานต์  บุญศิริ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
อาจารย์ ดร.กรกช  ขันธบุญ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร  (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา  เมธีกุล  (สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์)
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว (คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน  (สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย  (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  รัตนมณี  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม  (คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ปิยพสุนทรา  (คณะศิลปศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันตก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พวงเล็ก (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชียงของ  (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ (คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  เมทะนี (คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาการดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ (สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
อาจารย์ ดร.โสรยา  งามสนิท  (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

กองจัดการ

นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน  ผู้จัดการวารสารฯ
นายพัชรพล ฤทธาภรณ์   ผู้ช่วยผู้จัดการวารสารฯ

การส่งบททความ
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/InnovationStou/about/submissions

เว็บไซต์วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/InnovationStou/index