headmainmaster copy
headmainmaster copy
previous arrow
next arrow

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อภาษาไทย: นศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ: Master of Communication Arts

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M. Com. Arts.

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนิเทศศาสตร์ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและภูมิทัศน์ของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาคำตอบด้วยการค้นคว้า วิจัย และสามารถนำความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

3) เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระได้ศึกษาวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ขั้นสูง สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

        ตามปณิธานของสถาบัน ที่ระบุว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับทุกคน…. โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” ผนวกกับสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทำให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยการจัดทำเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสารที่เป็นพื้นฐาน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปประยุกต์และบูรณาการการสื่อสารเข้ากับศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมด้วยการจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2) ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารในองค์การเอกชน
3) ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารในองค์กรไม่แสวงกำไร
4) ผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน
5) ครู/อาจารย์
6) ผู้ประกอบการสื่อ
7) นักวิชาการอิสระ
8) ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
9) นักพัฒนา/ผู้ประกอบการสังคม
ฯลฯ

รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

•โครงสร้างหลักสูตร
    แผน ก แบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
        ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
        ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
        ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
    แผน ข ตลอดหลักสูตรศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
        ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
        ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
        ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
•ชื่อชุดวิชา
    แผน ก แบบ ก 2
    ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
        15714 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theories)
        15715 การวิจัยการสื่อสาร (Research in Communication)
        15716 นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation)
        15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication for Management)
    ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
        15720 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
    ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
        15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ Graduate Professional Experience in Communication Arts
    แผน ข
    ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
        15714 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theories)
        15715 การวิจัยการสื่อสาร (Research in Communication)
        15716 นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation)
        15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication for Management)
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
        15717 การบูรณาการการสื่อสาร (Integrated Communication)
        15719 สื่อศึกษา (Media Studies)
        16720 นโยบายการสื่อสารและการกำกับดูแล (Media Policy and Regulation)
    ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
        15721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
    ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
        15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ (Graduate Professional Experience in Communication Arts)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ

ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

รศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล

ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง