หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ชื่อหลักสูตร…….

ชื่อปริญญา…..

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา….(ตัวย่อ)….

ปรัชญาของหลักสูตร……………

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

วัตถุประสงค์.

………..

แนวทางการประกอบอาชีพ

………..

………..

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร……………………..  //ทำเป็นลิงก์ PDF

 

อาจารย์ผู้สอน