โครงการ ปตท. X มสธ.
."จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล"

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลพร้อมสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้เยาวชน ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดนักสื่อสารยุคดิจิทัล ที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ปตท. และ มสธ. มีความประสงค์ร่วมมือทางวิชาการใน
"โครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล"

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ
และการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

โครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

เปิดรับทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักใน 4 จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดลำปาง

มอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับ

ผู้นำชุมชน

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้พิการ

กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มประชาชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

ปตท. มีความประสงค์สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านการสื่อสาร นำไปสู่การพัฒนานักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

มสธ. โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ผ่านหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนานักการสื่อสาร

มีความประสงค์จะให้ความร่วมมือกันในด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการทำโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

ประกาศสาขาวิชานิเทศศาสตร์

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านในโครงการทุนระดับปริญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.(จำกัด) กับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประกาศสาขาวิชานิเทศศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนระดับปริญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.(จำกัด) กับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงการ มสธ. x ปตท. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่

มสธ.และ ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดตั้งโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิอ่านเพิ่มเติมทัล พร้อมสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้เยาวชน