#นิเทศศาสตร์มสธ.จัดงาน "นิเทศคืนรัง ปี 2566" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566

   #นิเทศศาสตร์มสธ.จัดงาน “นิเทศคืนรัง” บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดงาน “นิเทศคืนรัง” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2) เพื่อแสดงความระลึกถึงที่มีต่อคณาจารย์ หลักสูตร สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งมี รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดงาน มีผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กว่า 200 คน
    สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มี ดร.สรชัด สุจิตต์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานจัดงาน และจัดขึ้นที่หอประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
     ภายในงานยังมีกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมอื่นๆที่แสดงถึงความรักสามัคคีของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งมีการออกร้านอาหารเป็นจำนวนมาก
 
#นิเทศมสธ
#นิเทศศาสตรดิจิทัล
#สุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับท่านที่สนใจสั่งเสื้อนิเทศคืนรังเก็บเป็นที่ระลึก

สามารถลงทะเบียนสั่งเสื้อได้ตามช่องทางด้านล่าง

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้เข้าร่วมงาน

 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อด้วยตนเองที่สาขา หรือ 
ติดต่อให้จัดส่งได้โดยมีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท 
สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางด้านล่าง

ด่วนมีจำนวนจำกัด !!!!!!!!!