headmaininnocomdr10 v1
headmaininnocom00
previous arrow
next arrow

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

Doctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local Administration)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local Administration)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ วามสามารถทางด้านทฤษฏีและการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้สามารถนำองค์กรความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไปพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถด้านการวิจัย และค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศ
6. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
7. เพื่อเปิดโอกาสและกระจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นให้กว้างขวางและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผู้เรียนคือใคร

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานหรือต้องการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร หรือ งานการประชาสัมพันธ์ หรือ งานการสร้างภาพลักษณ์ หรืองานการรณรงค์ หรืองานการหาเสียงการเลือกตั้ง หรืองานการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ การปกครองท้องถิ่น หรือ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน นักพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ที่จะเข้าสู่เส้นทางนักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ปรึกษา นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม นักสื่อสารสุขภาพ นักสื่อสารการท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติงานในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิจัย อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนตลอดหลักสูตร รวม 48 หน่วยกิต ดังนี้
  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
     1) ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 6 หน่วยกิต
     2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 6 หน่วยกิต
  ข. ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
      ดุษฎีนิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต
  ค. การเสริมสร้างประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
      การเสริมสร้างประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (ไม่นับหน่วยกิต)
 
 

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ได้จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยนำนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร ณ บริษัท ปตท. จำกัด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1 #หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” (รางวัลเงือกทองคำ) ประจำปี 2567 ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา

ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 3

นักศึกษาปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 3 วันที่ 30-32 สิงหาคม 2566

"กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์อ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ได้กล่าวกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

เผยกลยุทธ์สื่อออนไลน์แนวใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่

เรียนผู้สนใจทุกท่าน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา "เผยกลยุทธ์สื่อออนไลน์แนวใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่" ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

"Workshop พัฒนาโครงร่าง 15 หน้า" ครั้งที่ 2

เพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินพัฒนาโครงร่างการวิจัยของนักศึกษาให้ก้าวหน้ามากขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

"Workshop พัฒนาโครงร่าง  15 หน้า" ครั้งที่ 1

ก่อนสอบโครงการ ต้องผ่านการเห็นชอบโครงร่างก่อน ดังนั้นทางหลักสูตรจัด workshop สำหรับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565

"ปักธงความสำเร็จ"

นักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองที่ได้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาในชุดที่ 1 จำนวน 5 คน และสอบภายในเดือนกันยายน 2565 นี้ อีก 3 คน

"นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม"

นักศึกษา ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ แขนงนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ภายใต้หัวข้อ "พลังนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการปกครอง " ผ่านทาง Microsoft Team เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

"เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความเชี่ยวชาญ"

นักศึกษาปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ของนักศึกษาปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565

INNOCOM Virtual Information

INNOCOM Virtual Room

ภาพกิจกรรม

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ

กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล 

 กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ขันธบุญ 

 กรรมการบริหารหลักสูตร