previous arrow
next arrow
Slider

INNOCOM Virtual Information

INNOCOM Virtual Room

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

“กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งปี 66” 

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ. และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

“Workshop พัฒนาโครงร่าง  15 หน้า” ครั้งที่ 2

เพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินพัฒนาโครงร่างการวิจัยของนักศึกษาให้ก้าวหน้ามากขึ้น

“Workshop พัฒนาโครงร่าง  15 หน้า” ครั้งที่ 1

ก่อนสอบโครงการ ต้องผ่านการเห็นชอบโครงร่างก่อน ดังนั้นทางหลักสูตรจัด workshop สำหรับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

Doctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local Administration)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local Administration)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ วามสามารถทางด้านทฤษฏีและการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้สามารถนำองค์กรความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไปพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถด้านการวิจัย และค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศ
6. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
7. เพื่อเปิดโอกาสและกระจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นให้กว้างขวางและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผู้เรียนคือใคร

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานหรือต้องการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร หรือ งานการประชาสัมพันธ์ หรือ งานการสร้างภาพลักษณ์ หรืองานการรณรงค์ หรืองานการหาเสียงการเลือกตั้ง หรืองานการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ การปกครองท้องถิ่น หรือ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน นักพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ที่จะเข้าสู่เส้นทางนักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ปรึกษา นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม นักสื่อสารสุขภาพ นักสื่อสารการท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติงานในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิจัย อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนตลอดหลักสูตร รวม 48 หน่วยกิต ดังนี้
  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
     1) ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 6 หน่วยกิต
     2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 6 หน่วยกิต
  ข. ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
      ดุษฎีนิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต
  ค. การเสริมสร้างประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
      การเสริมสร้างประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (ไม่นับหน่วยกิต)
 
 

ภาพกิจกรรม

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ
กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กรกช ขันธบุญ
กรรมการบริหารหลักสูตร