โครงการอบรม “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารองค์กรของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรม “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารองค์กรของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2567

การสัมมนาบุคลากรงานเลขานุการกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในโครงการ “การอบรมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารองค์กรของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ดาวน์โหลด >> รายงานผลการดำเนินโครงการฯ

>> power point ประกอบการอบรม

>> สรุปแนวทางโครงการฯ