สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02 504 8351-3
02 503 3580

Monday-Friday: 8am to 6pm
Saturday: 9am to 12am