บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด” โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร-มหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร-มหาบัณฑิต จัดกิจกรรมสัมมนาชุดวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม IPG Mediabrands และนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด” และ คุณโอบบุญ แย้มศิริกุล Senior Associate Director Enterprise Brand Management, SCG Enterprise Brand Management Office, SCG บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (สำนักงานใหญ่) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารในภาวะวิกฤต” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหารชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ เป็นอาจารย์ประจำชุดวิชา

     “เป็น 8 ชั่วโมงที่ไม่อยากทิ้งความสนใจจากผู้บรรยาย ได้ความรู้ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ เหมือนการเปิดโลก ด้วยกลยุทธ์ของการเรียนการสอน แบบ มสธ.” (ธิดารัตน์ โสภณกุล)

    “ได้รับประโยชน์อย่างมาก ทำให้เข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรและชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและได้รับความรู้ใหม่ๆ” (พันตำรวจเอกหญิง นธี หงษ์ษา)

    “ขอขอบพระคุณคณาจารย์ปและวิทยากร อ.ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ และ อ.โอบบุญ แย้มศิริกุล ที่ได้ชี้แนะและแนะนำสิ่งที่เป็นความรู้ วิธีการดำเนินการจัดการการสื่อสารเชิงกุลยุทธ์ นำจากภาคทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติได้จริง” (พีรพัชร สุวรรณโชติ)