เอกสารประกอบชุดวิชา 16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงโลกการสื่อสารและการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

แนวคิดและหลักการการประกอบการด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล

การออกแบบกิจการสื่อสารดิจิทัล

การบริหารจัดการกิจการการสื่อสารดิจิทัล

หลักการทำแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบกิจการการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ดิจิทัลพาณิชย์

การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการสื่อสารดิจิทัล

การบริหารจัดการข้อมูล

การตลาดและการเงินธุรกิจการสื่อสาร ,ช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัล

การสื่อสารการตลาดเพื่อการประกอบกิจการการสื่อสารดิจิทัล

เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสื่อสาร  

จริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับตนเองในการประกอบกิจการสื่อสาร

โครงการเตรียมพร้อมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

การวัดผลสำเร็จการของการประกอบกิจการสื่อสาร(KPI)