เอกสารประกอบชุดวิชา 16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

แนวคิดและหลักการการประกอบการด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล

การบริหารจัดการกิจการการสื่อสารดิจิทัล

หลักการทำแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบกิจการการสื่อสารในยุคดิจิทัล