การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไวซ์ไซท์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท WISESIGHT (THAILAND)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ ผู้ประสานงาน ได้เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท WISESIGHT (THAILAND) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทางานรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล และนามาปรับประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ได้รับเกียรติ์จากคุณกล้า ตั้งสุวรรณ ตาแหน่ง Chief Executive Officer มาเป็นวิทยากรแนะนาโครงสร้าง วิธีการทางาน และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองหน่วยงานเป็นการถาม-ตอบ ในเชิงสร้างสรรค์ทาให้เกิดบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน

หลังจากการดูงานเสร็จสิ้นรองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายโดยคาดหวังว่าสาขาวิชนิเทศศาสตร์ มสธ. และบริษัท WISESIGHT (THAILAND) จะได้มีการร่วมมือกันในอนาคตทางด้านวิชาการซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่บริษัท WISESIGHT (THAILAND) ได้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั้น มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการที่นักศึกษาจะค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง และเกิดประโชน์กับคณาจารจารย์ในบริบทเดียวกันคือการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทางานวิจัยในอนาคตต่อไป