ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้พิจารณาคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาของบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร การสื่อสารชุมชนน