headmaininnomaster2
headmaininnomaster2
previous arrow
next arrow

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

ภาษาอังกฤษ: Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)

ผู้เรียนคือใคร

ผู้ปฏิบัติงานหรือต้องการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร หรือ งานการประชาสัมพันธ์ หรือ งานการสร้างภาพลักษณ์ หรืองานการรณรงค์ หรืองานการหาเสียงการเลือกตั้ง หรืองานการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ การปกครองท้องถิ่น หรือ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม นักสื่อสารสุขภาพ นักสื่อสารการท่องเที่ยว นักสื่อสารวัฒนธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่เส้นทางนักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ปฏิบัติงานในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง นักวิชาการ นักพัฒนาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้สนใจทั่วไป โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาจบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับผู้เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ ตลอดหลักสูตร รวม 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
   วิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
   1) แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   3) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน เลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
   1) การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ค. การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิต
การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร (ไม่นับหน่วยกิต)
ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สำหรับผู้เลือกเรียน แผน ข การค้นคว้าอิสระ ตลอดหลักสูตร รวม 36 หน่วยกิต
   ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
   วิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
   1) แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   3) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน เลือก 2 ชุดวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (12 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบูรณาการและการพัฒนาผู้นำ
   1) การพัฒนาผู้นำทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
   2) การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์การออกแบบ การผลิตสื่อ และการประกอบการ
   1) การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
ค. การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิต
   การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร (ไม่นับหน่วยกิต) ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

 

ผลงานนักศึกษา

ชุดวิชา 17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

โปสเตอร์หาเสียง

อินโฟกราฟิก

สปอตหาเสียงเลือกตั้ง

วิดีโอคลิปหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

🎊🏆ขอแสดงความยินดีกับ นายชูเกียรติ เมฆขยาย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น หัวข้อ “การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดสามร้อยยอด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19”
จากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

นักศึกษาปริญญาโท ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น วันที่ 27 ตุลาคม 2566

“กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งปี 66” 

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ. และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ

กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ขันธบุญ

กรรมการบริหารหลักสูตร