Slider

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

“กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งปี 66” 

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ. และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

ภาษาอังกฤษ: Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)

ผู้เรียนคือใคร

ผู้ปฏิบัติงานหรือต้องการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร หรือ งานการประชาสัมพันธ์ หรือ งานการสร้างภาพลักษณ์ หรืองานการรณรงค์ หรืองานการหาเสียงการเลือกตั้ง หรืองานการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ การปกครองท้องถิ่น หรือ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม นักสื่อสารสุขภาพ นักสื่อสารการท่องเที่ยว นักสื่อสารวัฒนธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่เส้นทางนักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ปฏิบัติงานในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง นักวิชาการ นักพัฒนาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้สนใจทั่วไป โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาจบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับผู้เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ ตลอดหลักสูตร รวม 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
   วิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
   1) แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   3) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน เลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
   1) การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ค. การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิต
การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร (ไม่นับหน่วยกิต)
ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สำหรับผู้เลือกเรียน แผน ข การค้นคว้าอิสระ ตลอดหลักสูตร รวม 36 หน่วยกิต
   ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
   วิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
   1) แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   3) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน เลือก 2 ชุดวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (12 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบูรณาการและการพัฒนาผู้นำ
   1) การพัฒนาผู้นำทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
   2) การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์การออกแบบ การผลิตสื่อ และการประกอบการ
   1) การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
   2) การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
ค. การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิต
   การเสริมสร้างประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร (ไม่นับหน่วยกิต) ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ
กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กรกช ขันธบุญ
กรรมการบริหารหลักสูตร