โครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนวัตกรรมการสื่อสารแบบออนไลน์ และทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารสาขาวิชานิเทศศาสตร์”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนวัตกรรมการสื่อสารแบบออนไลน์ และทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารสาขาวิชานิเทศศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19 – 21  มิถุนายน  2566 ณ โรงแรมไอบิสหัวหิน จังหวัดประจวบศิรีขันธ์ 

        โดย นางสาวศมานันท์ เง่อนิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี  และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ กับทางศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี