เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นิเทศศาสตร์ มสธ. เดินหน้าพัฒนานักสื่อสารชุมของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยจัดกิจกรรมอยรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเล่าข่าว การเป็นพิธีกร การถ่ายทอดความรู้  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคนิคการพูดในที่ชุมชน “นักสื่อสารชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการมีส่วนร่วมนำการสื่อสารยุคดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง” รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว หัวหน้าโครงการกล่าวระหว่างการฝึกทักษะดังกล่าว