เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565

สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ตอบโจทย์อนาคต สู่ความสำเร็จ ที่ใครๆก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับสุดยอดหลักสูตร
✅หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1 ปี)
✅หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)
✅หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)
✅หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
✅หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
✅หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารดิจิทัล)
✅หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
✅หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น