วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.

ปกวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์  : วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                              และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานตามที่วารสารได้กำหนดไว้

กระบวนการพิจารณาบทความ    : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน
                                                              แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน

ประเภทของบทความ                     : บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์                             : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออก                                      : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เจ้าของวารสาร                               : สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล                                   กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ                        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์                         สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์                        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต                       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล                                 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.กรกช  ขันธบุญ                                                  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง                                                 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์                      คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว                                คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ภัทธีรา  สารากรบริรักษ์                                  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                            
รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา  คล้ายแก้ว                                  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา  เมฆศรีทองคำ                               คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร                                          ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล                                       คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว                                 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ  วิทยสรณะ                                        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พวงเล็ก                                   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร                                        สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  สารสุข                                        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองจัดการ

นางณภัทร แก้วสะพาน  ผู้จัดการวารสารฯ
นายศตวรรษ เกษมสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการวารสารฯ

การส่งบททความ
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU/about/submissions

เว็บไซต์วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU/index