โครงการสัมมนาออนไลน์

“การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

           ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาออนไลน์ “การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams

  • ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ > https://shorturl.asia/ZPXDR
  • ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม ทางลิ้งค์ > www.stou.ac.th/link/Msl24
หมายเหตุ: การจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช