นิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อเต็มภาษาไทย                      นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)
อักษรย่อภาษาไทย                  นศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Bachelor of Communication Arts (Digital Communication)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ          B. Com. Arts (Digital Communication)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา          
ชื่อเต็ม                                      นิเทศศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อ                                  นศ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ             Bachelor of Communication Arts
อักษรย่อภาษาอังกฤษ         B.Com.Arts

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง