อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี โท เอก)

(1) ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขากาการตลาด – ศึกษาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ – นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณา

                          – ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

(2) ปริญญาโท – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ 

                          – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

(3) ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Political Science) – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

– พิชญา  เมืองเนาว์ และหัสพร  ทองแดง. (2563). หน่วยที่ 5 จริยธรรมของการบริหารกิจการสื่อสาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 5-1 – 5-77). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

– หัสพร  ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 12 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 12-1 – 12-85). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

– ชาญ  รุ่งเรืองเดชวัฒนา และหัสพร  ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 9 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 9-1 – 9-48). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

– หัสพร  ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 12 การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อดิจิทัล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 12-1 – 12-51). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

– สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 14 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการสื่อสารเชิงประเด็นอื่นๆ ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 (น. 14-1 – 14-12). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

– สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 11 การวิจัยกับการสร้างวัฒนธรรม สาธารณมติ และสังคมสันติสุข. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 (น. 11-1 – 11-12). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.vvv

– หัสพร  ทองแดง และ ธีรพล  ภูรัตน์. (2561). หน่วยที่ 13 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด หน่วยที่ 11-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– หัสพร  ทองแดง และ สุภาภรณ์  ศรีดี.(2561). หน่วยที่ 15 จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด หน่วยที่ 11-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– หัสพร  ทองแดง. (2561). การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์.นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– หัสพร  ทองแดง. (2566). ถอดบทเรียนการร่วมสร้างห้องเรียนออนไลน์แห่งความสุขตามสไตล์ มสธ. ได้รับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– วิสาหกิจชุมชนเกษตรเกษตรอินทรีย์ อาหารดี ปลอดภัย บ้านวังรี, หัสพร  ทองแดง และคณะ. (๒๕๖๔)โครงการนวัตกรรมด้านสังคม เรื่อง “D – Rice” ข้าวพองอินทรีย์ดีต่อใจ. ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

– สุภาภรณ์  ศรีดี, หัสพร  ทองแดง และวรรณภา  นิ่มอ่อน. (2562). โครงการจัดทำแผนต้นแบบการสื่อสารเพิ่มการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน  1330” กับเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพระดับภูมิภาค. ได้รับทุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.).

– สุภาภรณ์  ศรีดี, หัสพร  ทองแดง และวรรณภา  นิ่มอ่อน. (2562). โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. ได้รับทุนจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

– ณรงค์ศักดิ์  จักกรณ์, หัสพร ทองแดง และคณะ. (๒๕๖๑). โครงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดเลย. ได้รับทุนจากสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.๕)

– โสรยา  งามสนิท, หัสพร  ทองแดง และคณะ. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวทุ่งบางเขน 4.0. กรุงเทพฯ งบอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กองทุนวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2561.

– จันทิกา สุภาพงษ์ โสรยา งามสนิท และ หัสพร ทองแดง (2561). การพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารจัดการของสหกรณ์เคหสถาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

– หัสพร ทองแดง. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์พนักงานองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน. ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

– ทิวัตถ์  มณีโชติ และหัสพร  ทองแดง. (2561). การสังเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาโมเดลการวัดมาตรฐานคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21.

– นิษฐา หรุ่นเกษม, หัสพร ทองแดง และคณะ. (2559). โครงการจัดทำและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานสำหรับสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2559. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน กสทช.

– หัสพร  ทองแดง.(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๖).ถอดบทเรียนการร่วมสร้างห้องเรียนออนไลน์แห่งความสุขตามสไตล์ มสธ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑

– วิศิษฎ์  เกตุรัตนกุล, ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ และหัสพร  ทองแดง. (2566). รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, 7(2) (กุมภาพันธ์ 2566), 237-250. สืบค้นจาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/article/view/261575/176343. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2730-1362 (Online). (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– พัชรินทร์  รัตนวิภา, วิทยาธร  ท่อแก้ว และหัสพร  ทองแดง. (2566). การจัดการการสื่อสารเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานของสำนักงาน กกต. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, 7(1) (มกราคม 2566), 146-166. สืบค้นจาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/article/view/261307/176111. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2730-1362 (Online). (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– เชษฐา  ขาวประเสริฐ, ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ และหัสพร  ทองแดง. (2565). รูปแบบการสื่อสารเพื่อจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยชุมชนบ้านห้วยเหียม อำเภอปากชม จังหวัดเลย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 16(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565), 318-341. สืบค้นจาก https://so01.tci-haijo.org/index.php/dpuca/article/view/256666/171986. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ISSN (Online) 1685-5477. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

– พระครูปลัดธีรวัฒน์ (องอาจ นาคูณ), ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ และหัสพร  ทองแดง. (2565). การจัดการเครือข่ายการสื่อสารธรรมะสู่ดวงใจของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565), 45-64. สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/259838/175584. ในฐาน ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ISSN (Online) 2673-0405. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

– พระครูพิพิธวรกิจจาทร (เผชิญ  จันทร์หอม), ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ และหัสพร  ทองแดง. (2565). ภาพลักษณ์วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565), 65-78. สืบค้นจาก https://so03.tcithaijo.org/ index.php/JLGISRRU/article/view/259839/175594. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ISSN (Online) 2673-0405. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

– ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์, ปรียา สมพืช, นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์,สิริมณฑ์ พึ่งสังวาล, ปรัชญา ทองชุม, อภิศักดิ์ คู่กระสังข์, หัสพร ทองแดง และ นิษฐา หรุ่นเกษม. (2564).การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดเลย.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) หน้า 1๓๙ – ๑๕๐

– Soraya  Ngamsnit, Hassaporn  Thongdaeng, Preeya  Sompuech, Voralak  Kiawmeesuan and Attaporn  Puttipong. (2019). Process of Community Participation in Identity Communication of Thung Bangkhen, Thailand. In Asian Administration and Management Review, Vol. 2 No. 2 (July-December 2019): 271-279. ISSN: 2539-6331.

– ชาญ  ศิริวรรณโชติ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 286-296.

– กฤตยศ  รุ่งจรูญธนกุล สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสภาหอการค้าจังหวัดหนองคาย. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 297-303.

– ศศินันท์  ถานัน สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). กลยุทธการสื่อสารเพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 304-312.

– กชมล  พงษ์วัชรนนท์ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). ข้อเสนอเชิงนโยบายการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ “Pone Yang Kham”จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 313-325.

– เสนห์  เพ็ชร์รุ่ง สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 326-334.

– นันท์นภัส  อติเวศย์อังกูร สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 335-346.

– รัฐวิทย์  พงษ์วัชรนนท์ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). ข้อเสนอเชิงนโยบายในการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ 3 ดำมหัศจรรย์ จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 347-358.

– เศกสรรค์  วรรณพงษ์ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 359-368.

– เรืองศักดิ์  ใครบุตร สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในชุมชนเทศบาลตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 369-375.

– กิตติชัย  พชรโชค สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). กลยุทธ์การใช้สื่อรณรงค์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 376-386.

– หัสพร  ทองแดง. (2560). การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์. ใน วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 168 – 181  วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 2539 – 5939 

– หัสพร  ทองแดง และคณะ (2560) การสร้างแบรนด์องค์กรในยุคสังคมเครือข่าย. ใน วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 หน้า 75 – 90  วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 2539 – 5939 

– หัสพร  ทองแดง และคณะ (2559) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์สำหรับนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. ในวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559) หน้า 13 – 36 . วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 2351-0579