รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

– ปริญญาตรีกศ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2525

– ปริญญาโท วม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531

กรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. (พ.ศ. 2541-2545 และ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)

กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2554-2556)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (พ.ศ. 2552-2556)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (พ.ศ. 2552-2556)

กรรมการสภาวิทยาลัยเชียงราย (พ.ศ. 2552-2559)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(พ.ศ. 2547-2548)

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2545-2546)

รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์สารสนเทศทางการเมืองการเลือกตั้ง(พ.ศ. 2547- 2548)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มสธ. (พ.ศ. 2542-2544)

กรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน)

กรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พ.ศ. 2537-2544)

1) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2558-2560
2) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและพัฒนาเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง” โดยทุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561
3) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559”โดยทุนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2559
4) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลและพัฒนารูปแบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560”โดยทุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พ.ศ. 2560
5) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินการรับรู้และภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช” โดยทุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557
6) ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”โดยทุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556
7) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดยทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2550
8) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2554-2557
9) ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556
10) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การส ารวจความนิยมและความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการข่าววิทยุและรับชมข่าวโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์”โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2552-2556
11) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2553-2556
12) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การยอมรับภาพลักษณ์สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสื่อสาธารณประโยชน์ ” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552
13) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ(พม่า ลาว และกัมพูชา)” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ.2552
14) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างเสริมและพัฒนาสื่อคุณธรรม” โดยทุนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม พ.ศ. 2551
15) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน ประจ าปี พ.ศ.2550 ของส านักงาน ป.ป.ส.” (4 โครงการย่อย)โดยทุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2551
16) ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทำชุดสื่อต้นแบบสื่อสารตระหนักและเสริมทักษะการจัดการลด เสี่ยงลดโรคหัวใจและหลอดเลือด” โดยทุนของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2550
17) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนแก่พื้นที่น าร่อง 20 จังหวัด ตามโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ…พอดี…พอเพียง จัดการลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและ หลอดเลือด”โดยทุนของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2550
18) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง“การประเมินผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการช่วยเหลือเยียวยาและการประชาสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยทุนของกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2549-2550

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120