รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

– ปริญญาตรี  การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         เกียรตินิยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ปริญญาโท นศ.ม. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาเอก ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2564). กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารส าหรับผู้น าทางการเมือง, กรุงเทพมหานคร
: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด ISBN 987-616-16-2492-7 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564)
2. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). หน่วยที่ 4 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้น าทางการเมือง. ใน ประมวลสาระชุด
วิชาการพัฒนาผู้น าการเมืองด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-6 (น.4-1 – 4-46). นนทบุรี: สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
3. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). หน่วยที่ 5 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้น าการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวล
สาระชุดวิชาการพัฒนาผู้น าการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 (น. 5-1 – 5-48).
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
4. สุภาภรณ์ ศรีดีและหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล. (2562). หน่วยที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการผลิตและ
เผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7
(น. 3-1 – 3-38). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5. สุภาภรณ์ ศรีดีและหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล. (2562). หน่วยที่ 8 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
เพื่อการรณรงค์ทางสังคม. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 (น. 8-1 – 8-39). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
6. สุภาภรณ์ ศรีดีและคนึงนิจ อนุโรจน์. (2562). หน่วยที่ 10 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง
สันติสุขและลดความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการ
จัดการนวัตกรรม การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 (น. 10-1 –
10-44). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
7. สุภาภรณ์ ศรีดีและหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล. (2562). หน่วยที่ 7 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้าง
สังคมสันติสุข. ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครอง
ท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 (น. 7-1 – 7-34). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
8. สุภาภรณ์ ศรีดีและเมธาวิน สาระยาน. (2562). หน่วยที่ 9 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสื่อสาร
องค์กรทางการปกครองท้องถิ่น. ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการ
นวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-12 (น. 9-1 – 9-75). นนทบุรี:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9. สุภาภรณ์ ศรีดีและหัสพร ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 10 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์
ความนิยม และภาพลักษณ์ทางการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการ
นวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-12 (น. 9-1 – 9-57). นนทบุรี:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

1. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2564). แผนต้นแบบการสื่อสารเพิ่มการ
รับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330” กับ
เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ
ระดับภูมิภาค. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 25(3) (กันยายน –
ธันวาคม 2564)

2. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและ
จริยธรรมการสื่อสารของนักปกครองท้องที่จังหวัด
สกลนคร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิง
นวัตกรรม (e-JODIL) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2563).

3. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการ
สร้างเครือข่ายการสื่อสารทางการเมือง. วารสารนิเทศ
ศาสตร์ปริทัศน์, 10(1) (มกราคม-เมษายน 2564),

2550-2555 คณะท างานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

2561-2564 ที่ปรึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการประชาสัมพันธ์

2561-2562 ที่ปรึกษาหลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

2561-2564 อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ใน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

2560-2564 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ

เบอร์โทร.มือถือ 094 986 5255

caasssup@yahoo.com