รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

25302534    –  วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2537-2540    – M.A. in Journalism, School of Journalism, Ohio State University

2547-2551      – Ph.D. in Mass Communication, School of Communication, Florida State University

2554                – ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)

2557                – ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร (Advance Management Program) รุ่นที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2560               – ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 7 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไท

2549-2551                ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Graduate Teaching & Research Assistantship สนับสนุนโดย  Florida State University, USA

2546-2549                ทุนฟุลไบร์ท (Fulbright Scholarship) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สนับสนุนโดยรัฐบาลอเมริกัน

2538-2540                ทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) ในโครงการพัฒนาคณาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

“โครงการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กสทช. ตามนโยบายที่สำคัญด้านกิจการกระจายเสียงและการติดตามตรวจสอบการกำกับดูแลกองทุนวิจัยละพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะในการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563” สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (นักวิจัยร่วม)

“โครงการวิเคราะห์และจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ตามมาตรา 73 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ประจำปี 2562” สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

“โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการค้าให้แก่ชุมชุนในพื้นที่ USO Net ชายขอบ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงาน กสทช. ปี พ.ศ. 2561-2564 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

“การกำหนดแนวทางส่งเสริมโอกาสในการทำการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ในภูมิภาคอาเซียน (Co-Production)” สนับสนุนทุนวิจัยโดย บริษัท TIME consulting และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2560 (นักวิจัยร่วม)

“การสำรวจตลาดธุรกิจโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น” สนับสนุนทุนวิจัยโดย บริษัท TIME consulting และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2559 (นักวิจัยร่วม)

 “โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (parent port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่” สนับสนุนทุนวิจัยโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงาน กสทช. ปี พ.ศ. 2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

“การประเมินภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” สนับสนุนทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2558 (นักวิจัยร่วม)

“จริยธรรมสื่ออาเซียน” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2557-2558 (นักวิจัยร่วม)

“การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” สนับสนุนทุนวิจัยโดย บริษัท TIME consulting และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2557 (นักวิจัยร่วม)

“การกำหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์” สนับสนุนทุนวิจัยโดย บริษัท DETECON และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2556 (นักวิจัยร่วม)

“การกำหนดช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2555 (นักวิจัยร่วม)

“ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” สนับสนุนทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2555 (นักวิจัยร่วม)

“การสำรวจประเมินผลการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเมืองแห่งการอ่าน 2013” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554-2556 (นักวิจัยร่วม)

“การสำรวจประเมินผลการดำเนินโครงการเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุสู้ภัย…ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009” สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

“การประเมินผลศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร” สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2553   (นักวิจัยร่วม)

“การทบทวนหลักฐานการจัดการการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงในโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเยาวชน” สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2552 (นักวิจัยร่วม)

รณชัย แก้วดู และ มนวิภา วงรุจิระ. (2563). การบริหารรายได้ของสื่อทีวีดิจิทัลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ. วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. 10(1), หน้า 68-85.

Wongrujira, Monwipa (2020). “User Generated Content and Its Effects on News Room in Thai Broadcasting Media.” International Journal of Advanced Research. 8(4), pp. 1002-1007. DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/10870

Wongrujira, Monwipa (2019). Exploring the Use of Datadriven Journalism in Thai Mass Media.” paper presented at the 5th Arts & Humanities Conference 24-27 June 2019, Copenhagen, Denmark.

Wongrujira, Monwipa (2018). “News Ombudsman in Media Organizations: A Challenge to Thailand Media Self-regulation” International Journal of Management and Applied Science. 4(12), pp. 55-58

มนวิภา วงรุจิระ (2560). “ผู้ตรวจการองค์กรสื่อ: โอกาสและความท้าทายในการกำกับดูแลกันเอง.” วารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC annual review), ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2560), หน้า 343-363.

Wongrujira, Monwipa (2016). Children Protection from Indecent Content in New Media: A Lesson Learned from Australia paper presented at the 2016 International Conference on Information and Social Science (ISS 2016) 24-26 June 2016, Sapporo, Japan.

Wongrujira, Monwipa (2016). Survey of childrens usage of new media: A case study from Thailand paper presented at the 23rd International Academic Conference 27-30 April 2016, Venice, Italy.

Wongrujira, Monwipa (2016). Analysis of Competition Policy in Broadcasting Market in Thailand, Panyapiwat Journal, Vol.8 No.1 (January-April 2016), pp. 303-313.

มนวิภา วงรุจิระ. (2558). การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.      ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558), หน้า 63-90.

Wongrujira, Monwipa (2015). At a Glance of Thai Broadcasting Media Digitalization: What to gain and lost? paper presented at the 24th AMIC Annual Conference 10-13 June 2015, Dubai, United Arab Emirates.    

Wongrujira, Monwipa (2015). Analysis of Broadcasting Market Competition Policy in Thailand,  paper presented at the Academic OASIS – PARIS International Multidisciplinary Academic Conference 18-20 May 2015, Paris, France

Wongrujira, Monwipa (2014). Assessment of an ODL class based on Thailand Qualification Framework, paper presented at the 28th Annual Conference of the Asian Association of Open University “Advancing Open and Distance Learning: Research and Practices” 28-31 October 2014, Hong Kong.

Wongrujira, Monwipa (2013). A Clash of Journalism Ethic in a Midst of Media Capitalism, paper presented at the 3rd Global Conference “Living Responsibly: Reflecting on the Ethical Issues of Everyday Life” 18-20 May 2013, Prague, Czech Republic.

Wongrujira, Monwipa (2013). Bangkok World Book Capital 2013: How does it promote reading culture? Paper presented at the 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching (ICET 2013): Innovations and Trends in Education, 25-28 June 2013, Sukhothai Thammathirat Open University, Nontaburi, Thailand.

Wongrujira, Monwipa (2010). Cross cultural classrooms from an international lecturers perspectives, paper presented at the VIIII Worldwide Forum in Education and Culture, 1-3 December 2010, Rome, Italy

Wongrujira, Monwipa (2009). Thai Civil Society and Media Reform Movement, paper presented at the VIII Worldwide Forum in Education and Culture, 3-4 December 2009, Rome, Italy

Wongrujira, Monwipa (2008). Stakeholder analysis of communication policy reform in Thailand, paper presented at Communication Policy Research South conference (CPRSouth3), 5-7 December 2008, Beijing University, Beijing, China

Wongrujira, Monwipa (2008). Media activism and broadcasting reform in Thailand, paper presented at Global Fusion Conference, 31 October – 2 November 2008, Ohio University, Ohio, USA

  • อาจารย์สอนประจำหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต มสธ. (ร่วมผลิตตำราวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว การรายงานข่าวและบรรณาธิกร การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์)
  • อาจารย์สอนประจำหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร (สอนวิชา ทฤษฎีการบริหารกิจการสื่อสาร การวิจัย นโยบายการสื่อสารและการกำกับดูแล กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร)
  • อาจารย์สอนประจำหลักสูตรนิเทศศาตรดุษฎีบัณฑิต มสธ. (สอนวิชา ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ สัมมนาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์)
  • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สอนวิชา Communication Planning and Policy, Communication and Development, Communication Research Method)

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ เช่น การสื่อสารในยุคดิจิทัล การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ จริยธรรมสื่อมวลชนและความรับผิดชอบต่อสังคม การเขียนและนำเสนอผลงาน เป็นต้น

 เบอร์โทร.ตรง 02 504 8384, 

เบอร์โทร.มือถือ 087 588 0043

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

monwipa.won@stou.ac.th

monwipaw@hotmail.com