รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต(การประชาสัมพันธ์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)คณะมนุษยศาสตร์

เขียนหนังสือ/ คู่มือ
1. รู้จกัสื่อรู้ใชส้ ารอยา่ งสร้างสรรคส์ า หรับกลุ่มวชิาชีพสื่อ
2. เครื่องมือรู้เท่าทนั สื่อและสารสนเทศสา หรับกลุ่มนอกระบบ
3. คู่มือรู้จกัสื่อรู้ใชส้ ารสา หรับกลุ่มนอกระบบ

ปี 2544
1. การศึกษาทิศทางการทา งานร่วมกนัขององคก์รภาคสื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
องคก์รภาคประชาสังคมในการส่งเสริมวถิีชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นแก่เยาวชน 2544 ทุนจาก
สา นกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปี 2545
2. การประเมินผลการดา เนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จงัหวดัเพชรบูรณ์
2545 ทุนจากสา นกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
3. การศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดรับสื่อเสริมของบณั ฑิต มสธ. ทุนมสธ.
4. การประเมินผลการฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ทุนมสธ.
ปี 2546
5. การวิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544-2545
ภาพรวมของประเทศ ทุนจากส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
ปี 2549
6. สถานการณ์การสื่อสารเพื่อแจง้ข่าวเตือนภยัและการจดัการการสื่อสารลดความเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อในกลุ่มเยาวชนไทย 2549 ทุนจากสา นกัโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข
7. ศักยภาพของไทยต่อการดา เนินการท่องเที่ยวแบบพา นกัระยะยาว 2549 ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา
ปี 2550
8. ชุดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง สื่อเพื่อเด็ก 2550 ทุนจากสสย.
1)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ สื่อเพื่อเด็กและเครือข่าย
สื่อเพื่อเด็ก”
2)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ เด็กทา สื่อและเครือข่าย
เด็กท าสื่อ”
3)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ สื่อกบั เด็กเยาวชน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ”
4)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ สื่อกบั เด็กเยาวชนชนเผา่
พ้ืนเมืองในประเทศไทย ”
5)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ สื่อกบัแรงงานเด็กไทย”
6)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ สื่อกบัแรงงานเด็ก
ต่างชาติในประเทศไทย ”
7)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ สื่อกบั เด็กเยาวชนในประเทศไทย“ สื่อกบั เด็กพิการใน
ประเทศไทย”
ปี 2551
9.การพฒั นาองคค์วามรู้และการใชส้ื่อเพื่อการพฒั นาเด็กและเยาวชนทวั่ ไปและเด็กเยาวชน
กลุ่มพิเศษของประเทศไทย2551 ทุนจากคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
10. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอยา่ งยงั่ ยนื ภายใตโ้ครงการจดั ต้งัศูนยก์าร
เรียนรู้ICT ชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2551 ทุนจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. การพฒั นาศกัยภาพกลุ่มคนทา งานที่บา้นดว้ยสื่อICT ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ภายใตโ้ครงการจดั ต้งัศูนยก์ารเรียนรู้ICT ชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 2551 ทุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2551 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2552
13.โครงการด าเนินการจัดนิทรรศการTelecentre ในงานประชุมนานาชาติ e-Asia 2008
Conference and Exhibition ทุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2552
14.โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพฒั นาการใช้ICT ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
2552
ทุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2552
15.โครงการ Thaitelecentre.org Academy Curriculum phase 1 (กระทรวง ICT)
16. โครงการเพิ่มศกัยภาพพนกังานบริการธุรกิจท่องเที่ยวดา้นสื่อสารสารสนเทศ ภายใต้
โครงการชะลอการเลิกจ้างงาน(สมาคมท่องเที่ยว)2552
ปี 2553
17.โครงการจัดท านโยบายทางด้านการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปี 2553(วช.)
18.โครงการวิจัยและพัฒนา เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ict ในการพฒั นาความมนั่ คงของ
มนุษยใ์นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทย(กระทรวง พม.) 2553
19.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึ กอบรม โครงการ Empowering Homeworkers in
Asean Countries Through the Usage of ICT (กระทรวง ICT)
20.โครงการประชุมระดมความคิดเรื่อง “ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ พศ. 2553-
2554”(วช.)
21.โครงการศึกษาการโฆษณาของธุรกิจโทรคมนาคมและวเิคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิทธิ
ผบู้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
22.โครงการกิจกรรมอบรม /สัมมนาในศูนยก์ารเรียนรู้ICT ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียรู้ ICT ชุมชน อยา่ งยงั่ ยนื (กระทรวง ICT)
ปี 2554
23.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรื่อง การด าเนินงานถอดบทเรียนเมื่อดอกรัก
บานพ้ืนที่สร้างสรรคเ์พื่อด็กในสภาวะยากลา บากในเมือง ในโครงการ”เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ”
(มพด.)
24.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การรณรงคร์ู้จกัสื่อรู้ใชส้ าร
อยา่ งสร้างสรรคเ์พื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ใหก้ บั ชุมชนทวั่ ประเทศไทยผา่ นชุมชนและศูนยก์าร
เรียนรู้ ICT ชุมชน(สสย.)
ปี 2555
25.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การฝึกอบรมหลกัสูตร
ผบู้งัคบั บญั ชาลูกเสือระดบัผนู้ า ข้นัความรู้ช้นั สูง สา หรับขา้ราชการ สป.ทก.ระดบั ชา นาญการและ
ปฏิบัติการ และส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ทุกระดับ(กระทรวง ICT) เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
ลูกเสือไซเบอร์” ( Cyber Scout) เพื่อการพฒั นาและสร้างการมีส่วนร่วมระหวา่ งทุกภาคส่วนในการ
ป้องกนั ภยัจากไซเบอร์อีกท้งัการสร้างสรรคส์ื่อและกิจกรรมผา่ นเครือข่ายไซเบอร์ดว้ย
26. การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การเพิ่มศกัยภาพชุมชนที่เป็น
ผปู้ระกอบการท่องเที่ยวกบั ทกัษะเทคโนโลยกีิจกรรมพฒั นาหลกัสูตรออนไลน์สา หรับ ICT ชุมชน
5.การสา รวจความตอ้งการของคนพิการในการเขา้ใชบ้ ริการของหน่วยงานภาครัฐ(กระทรวง ICT)
6.การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การจดั ต้งัหอ้งเรียนชุมชนออนไลน์
ส าหรับอาเซียน(กระทรวง ICT) )
27.วจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒั นา เรื่องชุดความรู้เกี่ยวกบั ”การใช้ ICT เพื่อ
พฒั นาศกัยภาพกลุ่มผหู้ ญิงทา งานที่บา้น”ภายใตน้ โยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นระดบั
ชุมชน โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็ นฐาน(กระทรวง ICT)
28. แนวทางการพฒั นาเวบ็ไซตท์ ี่ทุกคนเขา้ถึงไดข้องหน่วยงานภาครัฐภายใตโ้ครงการ
พัฒนาผู้สูงอายุ (กระทรวง ICT)
ปี 2556
29.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การสร้างลูกเสือบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต( Cyber Scout)ประจ าปี งบประมาณ 2556 (กระทรวง ICT)
30.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง ชุดความรู้เกี่ยวกบั เรื่อง “การ
พฒั นาหอ้งเรียนออนไลน์ชุมชนสู่อาเซียน” (E-Community Classroom for ASEAN) เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (กระทรวง ICT)
31.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ชุมชนสู่อาเซียน” (E-Community Academy for ASEAN) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (กระทรวง ICT)
32. การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง รูปแบบการการผลิตรายการ
นา ร่องใหก้ บั “สถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อ ICT ชุมชนแห่งประเทศไทย” (กระทรวง ICT)
33.วจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒั นาชุดความรู้เกี่ยวกบั เรื่อง “การพัฒนา
หลกัสูตรออนไลน์ชุมชนสู่อาเซียน” (E-Community Academy for ASEAN) เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (กระทรวง ICT)
34.วจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒั นาชุดความรู้เกี่ยวกบั เรื่อง “การพัฒนาเว็บ
ไซด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
ICT (กระทรวง ICT)
35.วจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒั นาชุดความรู้เกี่ยวกบั เรื่อง “การอบรมความรู้
ด้าน ICTเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ภายใตโ้ครงการพฒั นาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT (กระทรวง ICT)
36.การสา รวจความตอ้งการของคนพิการในการเขา้ใชบ้ ริการของหน่วยงานภาครัฐ
(กระทรวง ICT)
37.โครงการจดั ต้งัห้องเรียนชุมชนออนไลน์สา หรับอาเซียน(กระทรวง ICT) )
38.โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองภายใตห้ลกัของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคมในภูมิภาคอาเซียนอยา่ งเท่าเทียม
39.โครงการผลิตรายการนา ร่องใหก้ บั “สถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อ ICT ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย” (กระทรวง ICT)
40.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒนาเรื่องหลักสูตรออนไลน์ ส าหรับ ั
ICT ชุมชน (กระทรวง ICT)
41.การศึกษาความตอ้งการความเขา้ใจความตระหนกัรู้เท่าทนั สื่อและสารสนเทศ
42.แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง รู้จกัสื่อรู้ใชส้ ารอยา่ งสร้างสรรคส์ า หรับกลุ่มนอก
ระบบ
43.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) (กระทรวง ICT)
ปี 2557
44.การรับรู้ความพึงพอใจและความคาดหวงัของกลุ่มผมู้ีส่วนไดเ้สียต่อโครงการชุมชน
ตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวชีววถิี(กฟผ.)
45.การประเมินศกัยภาพของชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชีววถิีเพื่อการ
พฒั นาอยา่ งยงั่ ยนืเพื่อพฒั นาต่อยอด นวัตกรรมชุมชน
46.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒั นาชุดความรู้เกี่ยวกบั “ The ASEAN One
Community ” in 2015 นิเทศศาสตร์อาเซียน 10 ประเทศ (มสธ.)
ปี2558
47.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การส่งเสริมทกัษะความรู้
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อการจัดท าสื่อการตลาดออนไลน์
ใหแ้ก่กลุ่มสตรีดอ้ยโอกาสภายใตก้ารขบั เคลื่อนกิจกรรมการดา เนินงานของศูนย์USONET (ส านัก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
48. Preliminary Research on Development and Delivery of Livelihood-based e- Service
for ASEAN Women (APWINC)
49.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง หลกัสูตรผปู้ระกอบการ
อาเซียน ASEAN Young Entrepreneurs : ASEAN Foundation and Partners (โครงการ 3 ปี )
50.การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาน CSR ที่ส าคัญของ กฟผ.และ
ฐานขอ้มูลของกลุ่มผมู้ีส่วนไดเ้สียของกฟผ. ปี ที่ 1
51.การวิจัยสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาในประเทศสมาชิกอาเซียน
52.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง การสร้างศักยภาพ
ผปู้ระกอบการไทย พร้อมเขา้สู่เศรษฐกิจยคุ ใหม่ (บริษทั อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)จา กดั)
53.การวิจัยเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CSR ที่ส าคัญและฐานข้อมูลผู้มี
ส่วนไดเ้สียของกฟผ.(กฟผ.) ปี ที่ 2
54.การวจิยัเกี่ยวกบั เรื่อง Digital Forensics (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน))
55.การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒั นาเรื่อง Work & Life Balance : 1
Million ASEAN Voices in Work-Life Balance Thailand (eHomemakers c/o Corpcom Services
Sdn Bhd, Malaysia)
56.โครงการในค่ายอพยพ :โครงการอบรมผปู้ระกอบการเยาวชนอาเซียน (บริษทั
ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จา กดั)
ปี 2559
57.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบการอาเซียน(บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย)จา กดั)
58. .โครงการต่อยอดธุรกิจชุมชนดว้ยกลยทุ ธ์การตลาดดิจิทลัแบบแบ่งปันภายใต้แนวคิด
พอเพียงและการพ่ึงตนเองแหล่งทุน DTAC
59.SMART FARMER MODEL :SDG MODEL “คลังอาหารชุมชน โอบอุ้มโลก”เครือข่าย
อาหารปลอดภยั ชุมชนบา้นลิ่มทองจงัหวดับุรีรัมย์แหล่งทุน FAO
60.โครงการกสทช. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สากลเพื่อพฒั นาชุมชนอยา่ งยงั่ ยนื “การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
อยา่ งถูกวธิีรู้เท่าทนั สื่อและสร้างโอกาสแก่ชุมชน แหล่งทุน สา นกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาค3
61.รายงานการวิจัย เรื่อง ศักยภาพของไทยต่อการดา เนินการท่องเที่ยวแบบพา นกัระยะ
ยาว;Thailand’s potential for long-stay tourism แหล่งทุนวุฒิสภา

1. ICT for Marginalizes in ASEAN and Asia ณ DHAKA ประเทศบังคลาเดส
ระหวา่ งวนั ที่1-4ธันวาคม 2554
ปี 2555
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ์/นา เสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการเป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ
นา เสนอบทความภาษาต่างประเทศ
1. ICT เพื่อการพฒั นาชุมชน คร้ังที่8 th Knowledge Exchange Conference on Community
eCenters (KEC on CeCs) ณ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ระหวา่ งวนั ที่23-28 ตุลาคม 2555
2. Digital World 2012 : Knowledge To Prosperity : 6-8 December, 2012. Dhaka, Bangaldesh
ปี 2556
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ์/นา เสนอบทความวิจยั /บทความวิชาการ เป็ นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ
นา เสนอบทความภาษาต่างประเทศ
1. นา เสนอสื่อใหม่เพื่อการพฒั นา ที่NORTH ATLANTIC COLLAGE, Canada ณ เมืองนิวฟัน
แลนด์ลาบราดอร์คิวเบคมหาวทิยาลยันอร์ท แอตแลนติก ประเทศแคนาดา ระหวา่ งวนั ที่ 26-8
สิงหาคม 2556
2. Living the Information Society in Asia, ISEAS : IDRC & CRDI (งานเขียนหนังสือ)
ปี 2557
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ์/นา เสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการเป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ
นา เสนอบทความภาษาต่างประเทศ
1. Preliminary Research on Development and Delivery of Livelihood-based e-Service for
ASEAN Women (APWINC) sukmung university korea
2. A Critical Analysis of Telecentre Operators, IDIA Presentation and Proceeding จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปี 2558
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ์/นา เสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการเป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ
นา เสนอบทความภาษาต่างประเทศ
1. Project Report Development and Delivery of Livelihood-based e-Service for ASEAN Women
(APWINC) (งานเขียนหนังสือ)
22
2. Evaluation forum for Development and Delivery of Livelihood-Based e-Service fro ASEAN
Women (APWINC) sukmung university korea
3.ICT to Empower Marginal Women in ASEAN (AMIC)ประชุมวิชาการของ ASINA MEDIA
INFORMATION AND COMMUNICATION CENTRE AMIC : Communicating in an e ASIA :
Values ,and Challenges ณ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรท ระหวา่ งวนั ที่ 9 – 15 มิถุนายน
2015
4. Digital Strategies for Development Summit 2015, Sep 22, Cebu, Philippines
5. People Prosperity Preservation, July 27, 2015. College of ASEAN Community Studies,
Narasuan University, Thailand
6. Access to ICT to Further Development – Assessing the Importance of ICT in the Post 2015
Development Agenda. Regional Internet Governance Forums, 13 July 2015, Macau

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

ningpiyachat@yahoo.com