อ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

(1) ปริญญาตรี 

     – นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(2) ปริญญาโท 

    – นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(3) ปริญญาเอก

    – นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– 1. หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล.(2561). ความสามารถทางการสื่อสารของผู้นำชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 9.หน้า 316-321. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561.

– 2.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล.(2562). การศึกษาทัศนคติของผู้สื่อข่าวต่อนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7. หน้า 104 – 110. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561.

– 3.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล.(2562) รูปแบบการสื่อสารในภาวะวิกฤตของนายกองค์กรบริการส่วนจังหวัดสุโขทัย

– 4.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล.(2564). การใช้สื่อไวรัลวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง

– Hareuthai panyarvuttrakul.(2019)   Communication Patterns of Leaders of the Provincial Administrative Organization of Sukhothai in a Crisis Situation. The Asian Conference on madia, Communication & film. Friday, October 25, 2019 Japan

– Rasika Angkura  Hareuthai panyarvuttrakul.(2019).Communications of the Leader of a Model Community for Community Tourism. The Asian Conference on madia, Communication & film. Friday, October 25, 2019 Japan

– หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล.(2564). การพัฒนาคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส. 25(3),220-231  กันยายน – ธันวาคม 2564

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

harutai_p@hotmail.com