ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปริญญาตรี ว.บ. วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
ปริญญาโท นศ.ม. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
ปริญญาเอก Ph.D. Science Communication University of Leeds, UK 2558

ตำรำ/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
เสาวนี ชินนาลอง. (2560). หน่วยที่ 7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสาร. ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการ
สื่อสาร หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสาวนี ชินนาลอง. (2560). หน่วยที่ 5 การบริหารกิจการสื่อสารภาคธุรกิจ. ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 1-5. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสาวนี ชินนาลอง. (2560). หน่วยที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบความคิดการวิจัย. ใน
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 1-5. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสาวนี ชินนาลอง. (2559). หน่วยที่ 5 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ใน
ชุมชน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน หน่วยที่ 1-7.
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสาวนี ชินนาลอง. (2559). หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ผู้ฟัง. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนบทวิทยุ-
กระจายเสียง หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสาวนี ชินนาลอง. (2559). (ปรับปรุง) หน่วยที่ 4 กระบวนการเขียนบทในรายการวิทยุกระจายเสียง.
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เสาวนี ชินนาลอง. (2559). ทักษะการรู้เท่าทันสื่อใหม่และพฤติกรรมการใช้สื่อFacebook และ LINE ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เสาวนี ชินนาลอง. (2559). Einstein: a challenge to science communication on Thailand?. ใน
การประชุมนานาชาติ Public Communication of Science and Technology (PCST) ครั้งที่
14th ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี.

 เบอร์โทร.ตรง 02-504 8383

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

csaowanee@gmail.com