รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

2541 – 2543 Ph.D.(Development Communication, Minor in Development Management)
University of the Philippines Los Baños(UPLB)

2531 – 2534 นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2527 – 2531 นศ.บ.(นิเทศศาสตร์-การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2527 – 2531 ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ผลิตเอกสารการสอนระดับปริญญาตรี

2554 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 12 การจัดสรรงบประมาณโฆษณา
ในเอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2554 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 14 การติดตามและประเมินผลสื่อโฆษณา
ในเอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 9 การสื่อสารเชิงรุกและการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 14 การสื่อสารการตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาชุมชน ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการชุมชน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 12 การบริหารสื่อสารการตลาด
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 1 แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 8 การจัดการการตลาดเพื่อชุมชน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 9 การสื่อสาร ในเอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 1 แนวคิดการสื่อสารการตลาด
ในเอกสารการสอชุดวิชาการสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 5 การออกแบบสารเพื่อการพัฒนา
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 6 การวางแผนและการจัดการงานนิเทศศาสตร์
ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 6 การวางแผน การบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 9 การประเมินผลโครงการนิเทศศาสตร์ ในเอกสารการสอนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการควบคุมการบริหาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ การวิจัยการโฆษณา เอกสารอัดส าเนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เอกสารอัดส าเนา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 9 อุตสาหกรรมการโฆษณา
ในเอกสารการสอน ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลิตเอกสารประมวลสาระและแนวการศึกษา ชุดวิชาระดับปริญญาโท

2548 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 2 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการจัดการความรู้
ประมวลสาระชุดวิชาการประยุกต์นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 13 การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อกิจกรรมทางส่งเสริมการเกษตร
ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์(เขียนร่วม)
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 6 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยวิธีการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานทาง
นิเทศศาสตร์(เขียนร่วม) ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 1 แนวคิดนิเทศศาสตร์ศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชานิเทศศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการจัดการ
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 5 การเขียนและการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์(เขียนร่วม)
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์(เขียนร่วม)
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร
ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ การวิจัยและการวัดผลการประชาสัมพันธ์เอกสารอัดส าเนา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ หน่วยที่ 1 แนวคิดการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลิตเอกสารแนวการศึกษา ชุดวิชาระดับปริญญาเอก

2552-2557 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระที่ 4 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์
ในแนวการศึกษาชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2553 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระที่ 6 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร
ในแนวการศึกษาชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระที่ 2 ปรากฎการณ์นิเทศศาสตร์เพื่อการก าหนดปัญหาการ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระที่ 3 การจัดท าโครงการและประเมินโครงการวิจัยทางด้าน
นิเทศศาสตร์ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระหลักที่ 1 ประสบการณ์และทักษะด้านการวางแผนงานนิเทศ
ศาสตร์ ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระหลักที่ 9 ประสบการณ์และทักษะด้านการเป็นผู้น าและการ
เป็นผู้บริหารองค์กร ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในแนวการศึกษาชุด
วิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประเด็นสาระที่ 9 การเขียนโครงการและรายงานผลการวิจัย ในแนว
การศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552 การจัดการการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2552 สปข.4 สู่ความเป็นเลิศ
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

2551-2552 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสาขาวิชานิเทศศาสตร์

2551 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551การประเมินผลการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550 การติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
2549 เมืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พึงประสงค์เทศบาลนครหาดใหญ่

2549 การรับรู้ภาพลักษณ์และการดำเนินงานแบบบูรณาการของส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

2549 การประเมินผลการจัดเสวนาประชาคมกระบวนยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
2548 การพัฒนาศักยภาพของไทยต่อการด าเนินนโยบายท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ส านักวิชาการ ส านักเลขาธิการวุฒิสภา
2548 การศึกษาสถานการณ์และการจัดการการสื่อสารการแจ้งข่าวเตือนภัย
เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเยาวชน
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2548 ภาพลักษณ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งของบุคลากรภายใน
2547 การสร้างเครือข่ายการสื่อสารของพรรคการเมืองไทย
2545 ภาพลักษณ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2544 การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557 การพัฒนามรรถนะการให้ค าปรึกษาของบุคลากรโรงไพ่ กรมสรรพสามิต
2556 นิยามความดีของนักปกครองท้องที่
2559 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มสธ.
2560 การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนของปราชญ์ชาวบ้าน
2560 การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดค าสอนพระพุทธเจ้าของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

2553 Titipat Iamnirun, INTRAPERSONAL COMMUNICATION MANAGEMENT FOR SELFDEVELOPMENT, International Conference
Future Imperatives of Communication and Information for
Development and Social Change, Bangkok, December 20-22, 2010
Host: The Faculty of Journalism and Mass Communication
Thammasat University

2549 ICT City ที่พึงประสงค์และยุทธวิธีการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ
วารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548 การสร้างเครือข่ายการสื่อสารของพรรคการเมืองไทย
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

2546 เทคนิคการน าเสนองานด้วยการพูด
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

2545 24 ปี มสธ.กับ 18 ปีนิเทศศาสตร์บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 24 ปี

2544 Advertising Learning through Distance Education in Thailand
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ Perspective of Development Communication
Research in Southeast Asian Countries at Kasetsart University, September 2001

2537 ความรักเนื้อหาสาระของการสื่อสารในสังคม
วารสาร 10 ปีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537 การฝึกอบรมเครื่องมือของการพัฒนานักโฆษณา
วารสาร 10 ปีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537 จริงหรือไม่ สถาบันการศึกษาผลิตนักโฆษณาแล้วใช้ไม่ได้ ?
วารสาร 10 ปีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120