ผศ.ดร.กรกช ขันธบุญ ​

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-ปริญญาโท Master of Multimedia(Multimedia) Swinburne University of Technology 

-ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 

-การประยุกต์ใช้เว็บสปีสเอพีไอในการรู้จำเสียงภาษาไทย 

-การพัฒนานวัตกรรมศิลปะในการเพิ่มศักยภาพระบบคิดสร้างสรรค์และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

-ชุดวิชา 17711 การพัฒนาผู้นำการเมืองด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 7 การพัฒนาผู้นำทางการเมืองด้านสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

– ชุดวิชา 17712 การพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 10 สื่อดิจิทัลส าหรับผู้นำทางการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-การจัดการเรียนการสอนแบบรู้ (Active Learning) 
-การถ่ายภาพและการใช้แฟรชอย่างมืออาชีพ
-การพัฒนางานด้าน 3D modeling and animation
-การเรียนทักษะพื้นฐานการสร้างเกม
-การเรียนรู้การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการสอน การวิจัย วิทยากรฝึกอบรม และด้านเชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อโดยใช้หลักการออกแบบในด้านการผลิตสื่อดิจิทัลออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ภายในองค์กร การพัฒนาการออกแบบการสื่อสารในส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีUser experience (UX) และ User Interface (UI) รวมไปถึงการพัฒนาการสื่อสารแบบดิจิทัลในงานประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ เช่น ด้านงานออกแบบแอปพลิเคชัน ด้านงานเว็บไซต์ด้านแอนิเมชัน ด้านงานโมเดล 3 มิติด้านงานกราฟิกดีไซด์ และด้านงานการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120