รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2533)


ว.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2541)


ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2541)

1.ระดับปริญญาเอก
     1.1 แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
     1.2 แนวการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
2.ระดับปริญญาโท
     2.1การประยุกต์นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา
     2.2การสัมมนานิเทศศาสตร์
3.ระดับปริญญาตรี
     3.1การผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้
     3.2การผลิตรายการโทรทศัน์ข้นั สูง
     3.3การบริหารกิจการสื่อสาร
     3.4การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
     3.5 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
     3.6 การจัดรายการโทรทัศน์
     3.7 การบริหารงานโทรทัศน

1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างสื่อคุณธรรมในสังคมไทย”
โดยทุนของศูนยส์ ่งเสริมและพฒั นาพลงัแผน่ ดินเชิงคุณธรรม(องค์กรมหาชน)พ.ศ. 2551

2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การส ารวจเชิงคุณภาพด้านความต้องการข่าวสารและการ
สนับสนุนในประชากรในวัยสูงอายุวัยท างานตอนต้น เยาวชนตอนต้น เยาวชน
ตอนกลาง”โดยทุนของสา นกัโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550

3. ผรู้่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดผ่าน
สื่อมวลชน (Air war) ประจ าปี พ.ศ.2550 ของส านักงาน ป.ป.ส.” (4 โครงการ
ยอ่ ย)โดยทุนของสา นกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. 2551

4. ผรู้่วมโครงการวจิยัเรื่อง “ภาพลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดยทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2550

5.ผู้ร่วมโครงการ “การจัดทา ชุดสื่อต้นแบบสื่อสารตระหนักและเสริมทกัษะการจัดการลดเสี่ยงลดโรคหัวใจและหลอดเลือด”โดยทุนของสา นกัโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550

6.ผรู้่วมโครงการ “การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนแก่พนื้ ที่น าร่อง20จังหวัด ตามโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ…พอดี…พอเพียงจัดการลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด”โดยทุนของสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550

7.ผรู้่วมโครงการวจัย เรื่อง ิ “การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการท่องเที่ยวระยะยาว”โดยทุนของส านักเลขาธิการรัฐสภา พ.ศ. 2549

8.ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ์การสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเยาวชน” โดยทุนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548

9.ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “จริยธรรมสื่อมวลชน” โดยทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) พ.ศ.2556

10.ผู้ร่วมโครงการวจิยัเรื่อง “การกา หนดจา นวนช่องรายการในโทรทศัน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน” โดยทุนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)(2556)

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120