รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

-ปริญญาตรีจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาเอก การวางแผนและการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-Certificate in TV Production สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น

-Certificate in Rural Planning and Development ประเทศฟิลิปปินส์

 -ประกาศนียบัตร “Director Certificate Program” สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ประกาศนียบัตร “Auditor Certificate Program” สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-วุฒิบัตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า 

ตำรา/หนังสือ/หน่วยการสอน

ตำรา/หนังสือ

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). การรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง. นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 215 หน้า. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). การพูดในที่ชุมชน: ปูพื้นฐานบันไดห้าขั้น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง.

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 180 หน้า. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). การออกแบบนโยบายและนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น. ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 198 หน้า.

(เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2561). นวัตกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมือง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารทาง

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 258 หน้า.

(เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

หน่วยการสอน

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). หน่วยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น.
ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร
หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1 -1-45). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). หน่วยที่ 3 การพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชา
การพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร
หน่วยที่ 1-7 (น. 3-1 – 3-58). นนทบุรี: สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). หน่วยที่ 3 การพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำทางการเมือง. ใน ประมวลสาระชุดวิชา
การพัฒนาผู้นำการเมืองด้านการสื่อสาร
หน่วยที่ 1-6 (น. 3-1 – 3-110). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการและกระบวนการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1 – 1-55). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). หน่วยที่ 1 แนวคิด ขอบเขต และแนวทางการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น.
ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครอง
ท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1 – 1-36). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป ขอบเขต และแนวทางการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หน่วยที่ 1-4 (น. 1-1 – 1-68). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 2 บูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทาง การปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-7 (น. 2-1 – 2-74). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านนวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หน่วยที่ 1-4 (น. 3-1 – 3-80).นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์หาเสียง
การเลือกตั้ง. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น.
หน่วยที่ 1-7 (น. 6-1 – 6-70). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 13 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น.
ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 8-15 (น. 13-1 – 13-52). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2561). หน่วยที่ 5 การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องถิ่น.ใน เอกสารชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หน่วยที่ 1-7 (น. 5-1 – 5-64). นนทบุรี:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 2 พลังการสื่อสารกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-6
(น. 2-1 – 2-64). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 3 องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-6 (น. 3-1 – 3-35).
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัย. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยที่ 1-6 (น. 3-1 – 3-69). นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-6 (น. 4-1 – 4-69). นนทบุรี:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 6 ทฤษฎีและแบบจำลองพื้นฐานของการสื่อสาร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 1-6
(น. 6-1 – 6-55). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 7 การเลือกตัวอย่างการวิจัย. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 7-13 (น. 7-1 – 7-51). นนทบุรี:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 8 การวัดและเครื่องมือการวิจัย. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 7-13 (น. 8-1 – 8-66). นนทบุรี:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น.
ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและ
การปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 7-13 (น. 13-1 – 13-45). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)

– ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ, วิทยาธร ท่อแก้ว และกมลรัฐ อินทรทัศน์. (2564). รูปแบบการสื่อสารในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์. เผยแพร่ผลงาน ในวารสาร
สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564) หน้า 100-117. ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2651-1630 (Print), ISSN 2672-9040 (Online) (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– ดารณี ธัญญสิริ, วิทยาธร ท่อแก้ว และสุภาภรณ์ ศรีดี. (2564). การสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ตามโครงการบุรีรัมย์สันติสุขเก้าดี. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
มจร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม –
กุมภาพันธ์ 2564) หน้า 72-83. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2539-6765 (Online) (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– เอกกร มีสุข, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2563). รูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเฟสบุ๊กของเทศบาลตำบลเขานิพันธ์อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
เผยแพร่ผลงาน ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายนธันวาคม 2563) หน้า 59-78 ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ISSN (Print) 2673-0839, ISSN (Online)
2673-0405 (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

– นิชาวดี ตานีเห็ง, วิทยาธร ท่อแก้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ และโกวิทย์ พวงงาม. (2562). การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. เผยแพร่ผลงาน ในวารสาร
อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคม – มิถุนายน 2562) หน้า 105-114. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 0859-0001 (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– รสิกา อังกูร, วิทยาธร ท่อแก้ว และสุภาภรณ์ ศรีดี. (2562). การสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน.
เผยแพร่ผลงาน ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน 2562) หน้า 131-154. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN (ONLINE) 2287-0326
(เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– สิงห์ สิงห์ขจร, สุภาภรณ์ ศรีดี, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ (2562). การสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมของผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีฉบับที่ 18
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 197-210. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 0859-0001(เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์, วิทยาธร ท่อแก้ว และสุภาภรณ์ ศรีดี. (2561). การสื่อสารในการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองผ่านหนังตะลุงของนายหนังประเคียง ระฆังทอง. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) หน้า 233-256. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 1906-1048. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– ณัชชา พัฒนะนุกิจ, วิทยาธร ท่อแก้ว และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2561). การดำเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 27-41.ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 1513-7287 (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– Chaiyasit, K., Tokaew, W., & Boonsiri, K. (2021). Health Communication in Nutrition for Cancer
Prevention in Thailand. เผยแพร่ผลงาน ใน Functional Foods in Health and Disease; 11(4):
147-153. ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus, Online ISSN: 2160-3855, Print ISSN: 2378-
7007, April 2021. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– Srisukthaveerat, V., Tokaew, W., Sridee, S., & Chaiyasit, K. (2021). Nutrition communication about
low FODMAP diet in irritable bowel syndrome (IBS) and small intestinal bacterial
overgrowth (SIBO) in Thai healthcare practitioners. เผยแพร่ผลงาน ใน Bioactive
Compounds in Health and Disease; 4(6): 93-99. ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ BCHD: Online
ISSN 2574-0334, June 2021. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– Kamon Chaiyasit, Wittayatorn, Tokaew Karn Boonsiri. Health Communication in Nutrition for
Cancer Prevention in Thailand. เผยแพร่ใน Functional Foods in Health and Disease
volume vol 11 no 4 ปี 2021 หน้า 143-153. Online ISSN: 2160-3855, Print ISSN: 2378-7007.
(เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– Kamon Chaiyasit, Wittayatorn Tokaew, Karn Boonsiri. Medicinal plants and the communication
on precautionary use of herbs during COVID-19 outbreak in Thailand. เผยแพร่ใน
Functional Foods in Health and Disease Vol 4, No 8 ปี 2021 Online ISSN: 2574-0334,
Print ISSN: 2769-2426. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– Varit Srisukthaveerat, Wittayatorn Tokaew, Supaporn Sridee, Kamon Chaiyasit. Nutrition
communication about low FODMAP diet in irritable bowel syndrome (IBS) and small
intestinal bacterial overgrowth (SIBO) in Thai healthcare practitioners. เผยแพร่ใน
Functional Foods in Health and Disease volume.Vol 4 No 6 ปี 2021 หน้า 93-99 Online
ISSN: 2574-0334, Print ISSN: 2769-2426. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15)

– ทรงสุดา ขวัญประชา, สุภาภรณ์ ศรีดีและ วิทยาธร ท่อแก้ว. (2564). การสื่อสารโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยไตเรื้อรัง. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) หน้าที่ 94-104. . ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

– วนภรณ์ จักรมานนท์ วิทยาธร ทอแกว และสุภาภรณ ศรีดี การใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการให้ความเทางการเมือง.
เผยแพร่ใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2564). หน้า 45-56 ISSN :2465-4523. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

– นุสรา ชัยรามัน กานต บุญศิริ วิทยาธร ทอแกว และกรกช ขันธบุญ. การใชสื่อใหมเพื่อการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งกเทศมนตรี. นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 12
(Conference Proceedings) หัวขอ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120