ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

– ปริญญาตรี วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
– ปริญญาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
– ปริญญาเอก จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์

ชุดวิชา/ตำรา

ตำรา

1. “การบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาครัฐ” เอกสารการสอนชุดวิชาบริหารงานโทรทัศน์หน่วยที่ 11 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552

2. “การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม” เอกสารการสอนชุดวิชาบริหารงานโทรทัศน์หน่วยที่ 14 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552(รับผิดชอบร้อยละ 25)

3. “การรายงานข่าวกีฬา” เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร หน่วยที่ 13 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555

4. “การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทบันเทิง” เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556

5. “การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 11 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 (รับผิดชอบร้อยละ 50)

6. “การบริหารรายการบันเทิง” เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 11 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
As of September 2014

7. “การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557

8. “ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา” เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์หน่วยที่ 13 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558

9. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานภาพยนตร์” เอกสารการสอนชุดวิชาบริหารภาพยนตร์หน่วยที่ 5 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 (รับผิดชอบร้อยละ 80)

10. “หลักและเทคนิคการผลิตรายการข่าว” เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงหน่วยที่ 9 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2558 (รับผิดชอบร้อยละ 25)

หนังสือ
1.“การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธ ารงรักษาโครงสร้าง “ชนชั้น”: ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย” ในสื่อเก่า – สื่อใหม่สัญญะ 
อัตลักษณ์อุดมการณ์ (กาญจนา แก้วเทพและคณะ) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์กรุงเทพมหานคร, 2556

2. “เทคโนโลยีในอนาคต” หมวดที่ 3 หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตำราอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง,2556

1. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานของสสส. ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ (คณะวิจัย) ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553

2. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (คณะวิจัย), 2558

1. วัฒนธรรมฟุตบอล: การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธ ารงรักษาโครงสร้าง “ชนชั้น” ในสังคมไทยวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2553

 เบอร์โทร.ตรง 02 503 3580, 02 503 8341

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

karnboonsiri@gmail.com