ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือ และงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือ และงานวิจัย ที่คณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี 28-29 กพ. 67 ที่ประชุม ผุดไดเดียสร้างชุดโครงการ “พลังการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในมิติต่างๆ