"Workshop พัฒนาโครงร่างโครงร่างดุษฎีนิพนธ์"

หลักสูตรนัวตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น “จัดให้คำแนะแบบนำเข้ม”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2565  นำโดยรศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้วประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและคณาจารย์ได้ร่วมให้การปรึกษาคำแนะนำการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านวิจัยแบบเข้มข้น มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ วิธีการทำวิจัย ได้แก่ การตั้งหัวข้อวิจัย การสร้างจุดประสงค์ การกำหนดขอบเขตวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และรู้ว่าวิจัยนี้เอาไปใช้ประโยชน์กับใคร เพื่อดำเนินงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ของตัวเองมุ่งสู่ความสำเร็จทางการศึกษาต่อไป

 

ภาพกิจกรรม