"กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งปี 66"

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติฯ และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2

วันนี้ 26 ม.ค. 2566 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด 17? จังหวัด?ภาคเหนือ (พิจิตร กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก เพซรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน?ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภาคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ จังหวัดละ 3 คน

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง โดย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจะมีการอบรมภาคีเครือข่ายฯ รุ่นที่ 3 ที่ภาคใต้ รุ่น?ที่ 4 ภาคกลาง? ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม