กิจกรรมสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเข้มชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ “เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล” และ “การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและสถิติ” โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี และรศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร และเป็นโอกาสในการทบทวนความรู้ที่เคยได้เรียนมา

 

ภาพกิจกรรม