นักศึกษาปริญญาโท ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น วันที่ 27 ตุลาคม 2566

นิเทศศาสตร์มสธ.นำนักศึกษาปริญญาโทและเอกดูงานปตท.สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยนำนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการสื่อสาร โดยมี ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในฐานะประธานชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 20 คน
สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง รวมทั้งทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ของปตท.ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานที่ประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี
อนึ่ง ที่ผ่าน มสธ.กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักสื่อสารรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ในระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นผู้ดำเนินการ

 

ภาพกิจกรรม