ประชาสัมพันธ์ โครงการ มสธ. x ปตท. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.กรกช ขันธบุญ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ นายบรรจง สมศรี ผอ.ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มสธ.ลำปาง พบปะเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ “โครงการทุน ปตท. เรียนปริญญาตรี ฟรี !!! กับนิเทศศาสตร์ มสธ.” โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดังนี้

 

1. หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

2. ศาลากลางจังหวัดลำปาง

3. สำนักงานสวท.จังหวัดลำปาง

4. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง

5. สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง