ประชาสัมพันธ์ โครงการ มสธ. x ปตท. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ผศ.ดร.กานต์  บุญศิริ ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผศ.ดร.กรกช ขันธบุญ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  มสธ.ยะลา นางสาวชลธิชา จันมณีย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พบปะเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ “โครงการทุน ปตท. เรียนปริญญาตรี ฟรี !!! กับนิเทศศาสตร์ มสธ.”  โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดังนี้

  1. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
  3. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา 
  4. โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา อำเภอชะแล้ จังหวัดสงขลา 
  5. เทศบาลนครหาดใหญ่
  6. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  7. เทศบาลนครสงขลา
  8.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา